[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Artikel 1                Definities

Prevendus: Prevendus Aaron Schouten Leefstijlgeneeskunde, Kamer van Koophandelnummer 71317317.
De Client: Abonnementhouder Olympia Medical Care bij Prevendus.
Behandelaar: Aaron Schouten
De Overeenkomst: Abonnement Olympia Medial Care tussen Prevendus en cliënt.

Artikel 2                Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Olympia Medical Care, die tussen Prevendus en de Client worden gesloten.

Artikel 3                Het aanbod
1. Prevendus brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door Prevendus aangegeven termijn. Als Prevendus geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

2. Het aanbod omvat ten minste:
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
– op welk moment Prevendus de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn.

– het (huishoudelijk) reglement.

– onderhavige algemene voorwaarden.

3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Client mogelijk te maken.

4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Client daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

Artikel 4                De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de Client. Schriftelijke aanvaardig geschiedt door ondertekening van het aanbod. De overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening.  De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5                Bedenktijd
1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Client de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Client, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Prevendus en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Prevendus.

2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Client heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Client, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Prevendus en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Prevendus.

Artikel 6                Duur en beëindiging
1. Prevendus biedt de Client:
– een Overeenkomst van 1 kalenderjaar.
De overeenkomst beëindigd automatisch na 1 kalenderjaar, waarbij niet opgenomen behandelingen komen te vervallen.

2. De Client mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
– de Client (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt buiten een straal van 25 km van Prevendus, De Hooge Krocht te Noordwijk en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de diensten van Prevendus.

– het voor de Client als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de diensten van Prevendus.
– De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Client door een ziekte niet in staat is te gebruik te maken van de diensten van Prevendus.

3. De Client dient de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen.

4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is Prevendus gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen behandelingen. De herberekening is op basis van ((12 x maandelijkse abonnementskosten)/25) x afgenomen behandelingen).

5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 van dit artikel ontstaat geen recht op terugbetaling van de afgesloten abonnementskosten.

6. Prevendus mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
– de Client een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– de Client zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Prevendus of jegens een contractant van Prevendus.
Prevendus betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Client tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

7. Indien Prevendus zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Prevendus mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Prevendus betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 7                Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen.

2. Prevendus maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand schriftelijk bekend.

3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Client het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Prevendus te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Prevendus terugbetaald. Het door Client verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke afgenomen behandelingen.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Prevendus bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft de Client tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Prevendus terugbetaald. Het door de Client verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke afgenomen behandelingen.

Artikel 8                Verplichtingen van Prevendus
1. Prevendus staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. Prevendus onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien Prevendus gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. Prevendus zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

6. Prevendus treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van de Client.

7. Bij ziekte of afwezigheid van de behandelaar zorgt Prevendus voor gelijkwaardige vervanging of compensatie voor de Client. Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de behandelaar zal Prevendus het abonnement en de betaling (tijdelijk) stopzetten. Het door de Client verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke afgenomen behandelingen.

Artikel 9                Verplichtingen behandelaar

1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;

2. De behandelaar is verplicht Client te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de Client tenzij Client heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;

3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van Client;

4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de Client, tenzij de Client toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;

5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 10             Verplichtingen van de Client
1. De Client houdt zich aan de door de Prevendus gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2. Wanneer de Client verhinderd is een afspraak met de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren, afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht. Deze rekening bedraagt €20,- per gemiste afspraak.

3. De Client is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;

4. Het is de Client niet toegestaan om op een afspraak te verschijnen onder invloed  van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de Client niet toegestaan te roken in de door Prevendus beschikbaar gestelde ruimte.

6. De Client dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Prevendus mede te delen.

Artikel 11             Tussentijdse wijzigingen
1. Prevendus kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, programma’s en openingstijden. Prevendus zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op schriftelijk wijze aankondigen.

2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadelen van de Client heeft de Client gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt er een herberekening gemaakt op basis van de feitelijk afgenomen behandelingen en die door berekend aan de Client of terug worden betaald door Prevendus.

Artikel 12             Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht dmv automatische incasso.

2. Bij niet tijdige betaling is de Client in verzuim nadat hij daar door Prevendus schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Prevendus vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de verschuldigde betaling zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de Client. Voorts is Prevendus bevoegd om de Client de toegang tot de diensten te weigeren.

Artikel 13             Aansprakelijkheid.

1. Prevendus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de Client.

2. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De Client vrijwaart Prevendus tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Prevendus ten behoeve van de Client verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

3. Prevendus is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Artikel 14             Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is de Client zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Prevendus geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 Artikel 15             Archivering

1. Prevendus zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren;

2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;

3. Met het verstrijken van de in lid 1 genoemde periode is Prevendus gerechtigd om het dossier te vernietigen;

4. Op verzoek van de patiënt kan binnen de in lid 1genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 16             Klachten en geschillenregeling

1. Prevendus beschikt over een interne klachtenregeling. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij het praktijk op te vragen;

2. Prevendus neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

3. De Client dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Client de gebreken heeft geconstateerd – bij Prevendus in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

4. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Client zijn rechten ter zake verliest.

5. Prevendus beantwoordt de door de Client bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Prevendus per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Client een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

7. Geschillen tussen de Prevendus en de Client die betrekking hebben op:
– de totstandkoming van de Overeenkomst of,
– de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zowel door de Client als door Prevendus aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

8. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Client zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij Prevendus heeft ingediend.

9. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de Client de klacht bij Prevendus indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Client en Prevendus, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

10. Wanneer de Client een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Prevendus aan deze keuze gebonden. Als de Client een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Client vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Prevendus dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

11. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

12. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

13. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 17             Wijzigingsbeding
Prevendus is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Client op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. Prevendus informeert de Client minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Client de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. Er zal dan een herberekening gemaakt op basis van de feitelijk afgenomen behandelingen en die door berekend aan de Client.

Artikel 18             Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1554107403697{padding-top: 40px !important;background-color: #2e2932 !important;}”][vc_column][vc_row_inner css=”.vc_custom_1554107625421{padding-right: 60px !important;padding-left: 60px !important;}”][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

Locatie

De Hooge Krocht 69
Klei-Oost
2201 TR Noordwijk
+31 6 53 49 71 32

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ29vZ2xlLmNvbSUyRm1hcHMlMkZlbWJlZCUzRnBiJTNEJTIxMW0xOCUyMTFtMTIlMjExbTMlMjExZDI0NDQuODk4OTQ1ODg3MDIlMjEyZDQuNDM3Mzg0MTE1Nzk1ODkyJTIxM2Q1Mi4yMDg4ODM4Nzk3NTY0MiUyMTJtMyUyMTFmMCUyMTJmMCUyMTNmMCUyMTNtMiUyMTFpMTAyNCUyMTJpNzY4JTIxNGYxMy4xJTIxM20zJTIxMW0yJTIxMXMweDQ3YzVjMGJlYWNhNjM2NmYlMjUzQTB4NzkyNzExZDdlNDY4NTg0OCUyMTJzRGUlMkJIb29nZSUyQktyb2NodCUyQjY5JTI1MkMlMkIyMjAxJTJCVFIlMkJOb29yZHdpamslMjE1ZTAlMjEzbTIlMjExc25sJTIxMnNubCUyMTR2MTU1NDEwNjkyODM3OCUyMTVtMiUyMTFzbmwlMjEyc25sJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI0MDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI1MDAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJvcmRlciUzQTAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

OPENINGSTIJDEN

Maandag
18.00 – 22.00

Dinsdag
08.00 – 22.00

Woensdag
18.00 – 22.00

Donderdag
18.00 – 22.00

Vrijdag
18.00 – 22.00

Zaterdag
08.00 – 18.00

Zondag
Gesloten

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

Behandelingen vinden plaats op afspraak.
Maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier en laat je telefoonnummer achter.

Bellen kan ook.
Krijg je de voicemail, laat een bericht met telefoonnummer achter.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]